ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

អាស៊ីអាគ្នេយ៍

​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស​មួយចំនួន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​រក្សា​បាន​កំណើន​ខ្ពស់​។ ការវិភាគ​បាន​លើកឡើង​ថា ដោយសារ​ការកើនឡើង នៃ​តម្រូវការ​ក្នុងប្រទេស ឥទ្ធិពល​ល្អប្រសើរ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​ចំពោះ​បរិស្ថាន​ខាងក្រៅ និង​ភាពរឹងមាំ​ឡើងវិញ​នៃ​ស...