ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

កំណែទម្រង់

បញ្ហា​ដីធ្លី​ជា​បញ្ហា​ដ៏​ស្រួចស្រាល់​មួយ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ ដែល​បាន​អូសបន្លាយ​អស់​រយៈពេល​មួយ​សតវត្ស​មកហើយ​។ ក្រោយពេល​ដែល​បារាំង​បាន​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​សង្គម​ខ្មែរ ឲ្យ​ទីផ្សារ​ប្រពៃណី​ប្រែ​មុខ​ប្រែ​មាត់​បន្តិច​ម្តងៗ​ទៅ​ជា​ទីផ្សារសេរី​ទ...