ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

ទស្សនាវដ្ដីលេខទី៥០

   (តពីលេខមុន)   ៤.៦០.    សូចនាករសំខាន់ៗ ដែលបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទមានបង្ហាញនៅ ក្នុងតារាងទី៤.៣ ខាងក្រោម។   តារាងទី៤.៣ សូចនាករសំខាន់...

  (តពីលេខមុន)    (លោកសាស្ត្រាចារ្យគួយសូគាន)   ៤-១- គារវកិច្ច (Protopcol)   គារវកិច្ច(Protopcol ) ត្រូវនឹងពាក្យក្រិកថា (Protokolle) គឺសំដៅដល់សេចក្តីគោរព កិរិយាលំទោន ដំណើរប្រតិបត្តិតាម ឬសំដីសំដែ...